< Terug naar overzicht

Fenna Kroese

Sneon te moarn om 4.55 op 17 desimber 2011 is ús prachtige famke Fenna berne yn mcl mei een keizersnee, mem en Fenna mochten nei 3 dagen wer mei heit nei hús ta, nei een oerke thús te wezen stie Meinie ús kraamtopper al klear foar ús. Wy hawwe inleerzame en gesellige wike hân om nea wer te ferjitten, wy wolle fia dizze wei Meinie ontzettend bedanke foar de prachtige wike!

Leafs fan Peter-Jan en Sjoukje en een tút fan Fenna!