< Terug naar overzicht

Berber

Nei in hiele noflikke kreamtiid wolle wy Leentje noch efkes ekstra betanke!

De wike is om flein mar wy hawwe o sa genietsje kind fan ús Berber en fan de dingen dy’tst foar ús dien hast!

Wy hoopje dy nochris tsjin te kommen yn de takomst!

Folle lok my dien eigen gesin.

Dikke tût,

Wander, Marianne en Berber