< Terug naar overzicht

Famke Janna Bonnema

Famke en ik binne best wol een bietsje ûnwennich fan Marcia Wierda. Want wat hawwe leuke, geselliche & leerzame kraamdagen mei har hân, se wy écht een TOP kraamzus!!! Bedankt Marcia.

Leafs, Aan Willem & Ineke & een tútsje fan Famke!